Polskie Towarzystwo Biomasy
POLBIOM


Polskie Towarzystwo Biomasy POLBIOM - jest towarzystwem dzia?aj?cym na terenie ca?ej Polski od dnia 30 listopada 1998 roku. Jest stowarzyszone w europejskim Aebiomie (European Biomass Association). Celem powo?ania organizacji by?o poszukiwanie dla rynku energetyki rozproszonej alternatywnych ?róde? energii, w obliczu wzrostu cen paliw kopalnianych w kraju i na ?wiecie. Polskie Towarzystwo Biomasy POLBIOM wspó?pracuje z instytucjami i organizacjami dzia?aj?cymi na rzecz wykorzystania biomasy jako ?ród?a energii odnawialnej. G?ównym obszarem zainteresowań towarzystwa jest analiza pozyskiwania biomasy na cele energetyczne. POLBIOM posiada szeroki zasób wiedzy z zakresu wykorzystywanych technologii pozyskania biomasy rolnej i le?nej na terenach Polski.

Cz?onkami towarzystwa s? osoby, które, na co dzień stykaj? si? z problematyk? energetyczn? wykorzystania biomasy. Polskie Towarzystwo Biomasy jest równie? wykonawc? kilkunastu projektów, takich jak: " Wsparcie organizacji rynków lokalnych w zakresie dostaw zr?bków drzewnych oraz drewna opa?owego" (projekt EIE/07/054/SI2.466833) wspó?finasowanym ze ?rodków Unii Europejskiej. Celem realizacji wy?ej wymienionych projektów jest te? upowszechnianie wiedzy z zakresu energetyki wykorzystuj?cej biomas? poprzez organizacj? szkoleń i warsztatów. POLBIOM s?u?y pomoc? dla resortów, urz?dów administracji państwowej i organizacj? pozarz?dowym maj?cym na celu budow? projektów z zastosowaniem biomasy. Do obowi?zków POLBIOMU nale?y równie? opracowywanie studiów celowo?ci, raportów oraz skryptów charakteryzuj?cych wdro?enie i zastosowanie technologii wykorzystuj?cej odnawialne ?ród?a energii w poszczególnych jednostkach energetycznych. Dla klientów korzystaj?cych z opracowań? POLBIOMU nale?? takie firmy jak Grupa Tauron, Vattenfall lub POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA. Mamy do?wiadczenie w prowadzeniu plantacji ro?lin energetycznych jak i pozyskiwania biomasy na cele energetyczne.?


Sk?ad Zarz?du Polskiego Towarzystwa Biomasy:?

Adam ?wi?tochowski - Prezes Zarz?du;
?
Karol? Wac?aw Teliga?- Wiceprezes Zarz?du;
Krzysztof Kowalczyk - Wiceprezes Zarz?du;
Magdalena Wanda Rogulska -?Wiceprezes Zarz?du;
Anna Irena Grzybek - Wiceprezes Zarz?du;
Marek Adam Hryniewicz -?Wiceprezes Zarz?du.
?

Licznik go?ci

  • Go?ci na stronie: 0
  • Ods?on ??cznie: 0
??Copyright Polbiom
左右棋牌
大宁县| 合水县| 五大连池市| 湘西| 上高县| 衡山县| 驻马店市| 鲁山县| 抚松县| 普洱| 宣武区| 马尔康县| 合阳县| 英德市| 武义县| 太保市| 武城县| 民丰县| 巨野县| 郧西县| 阳东县| 汝城县| 剑河县| 睢宁县| 商城县| 嘉祥县| 日喀则市| 金坛市| 喀喇沁旗| 仪征市| 庄河市| 响水县| 高淳县| 乐东| 德格县| 竹山县| 涿鹿县| 佛坪县| 山西省| 枣庄市| 永德县|