Polskie Towarzystwo Biomasy
POLBIOM


Polskie Towarzystwo Biomasy POLBIOM - jest towarzystwem dzia?aj?cym na terenie ca?ej Polski od dnia 30 listopada 1998 roku. Jest stowarzyszone w europejskim Aebiomie (European Biomass Association). Celem powo?ania organizacji by?o poszukiwanie dla rynku energetyki rozproszonej alternatywnych ?róde? energii, w obliczu wzrostu cen paliw kopalnianych w kraju i na ?wiecie. Polskie Towarzystwo Biomasy POLBIOM wspó?pracuje z instytucjami i organizacjami dzia?aj?cymi na rzecz wykorzystania biomasy jako ?ród?a energii odnawialnej. G?ównym obszarem zainteresowań towarzystwa jest analiza pozyskiwania biomasy na cele energetyczne. POLBIOM posiada szeroki zasób wiedzy z zakresu wykorzystywanych technologii pozyskania biomasy rolnej i le?nej na terenach Polski.

Cz?onkami towarzystwa s? osoby, które, na co dzień stykaj? si? z problematyk? energetyczn? wykorzystania biomasy. Polskie Towarzystwo Biomasy jest równie? wykonawc? kilkunastu projektów, takich jak: " Wsparcie organizacji rynków lokalnych w zakresie dostaw zr?bków drzewnych oraz drewna opa?owego" (projekt EIE/07/054/SI2.466833) wspó?finasowanym ze ?rodków Unii Europejskiej. Celem realizacji wy?ej wymienionych projektów jest te? upowszechnianie wiedzy z zakresu energetyki wykorzystuj?cej biomas? poprzez organizacj? szkoleń i warsztatów. POLBIOM s?u?y pomoc? dla resortów, urz?dów administracji państwowej i organizacj? pozarz?dowym maj?cym na celu budow? projektów z zastosowaniem biomasy. Do obowi?zków POLBIOMU nale?y równie? opracowywanie studiów celowo?ci, raportów oraz skryptów charakteryzuj?cych wdro?enie i zastosowanie technologii wykorzystuj?cej odnawialne ?ród?a energii w poszczególnych jednostkach energetycznych. Dla klientów korzystaj?cych z opracowań? POLBIOMU nale?? takie firmy jak Grupa Tauron, Vattenfall lub POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA. Mamy do?wiadczenie w prowadzeniu plantacji ro?lin energetycznych jak i pozyskiwania biomasy na cele energetyczne.?


Sk?ad Zarz?du Polskiego Towarzystwa Biomasy:?

Adam ?wi?tochowski - Prezes Zarz?du;
?
Karol? Wac?aw Teliga?- Wiceprezes Zarz?du;
Krzysztof Kowalczyk - Wiceprezes Zarz?du;
Magdalena Wanda Rogulska -?Wiceprezes Zarz?du;
Anna Irena Grzybek - Wiceprezes Zarz?du;
Marek Adam Hryniewicz -?Wiceprezes Zarz?du.
?

Licznik go?ci

  • Go?ci na stronie: 0
  • Ods?on ??cznie: 0
??Copyright Polbiom
左右棋牌
三原县| 麻阳| 祁连县| 新巴尔虎右旗| 泊头市| 漳平市| 如东县| 泰安市| 黎城县| 九寨沟县| 革吉县| 大埔县| 康平县| 军事| 凤翔县| 新宁县| 宁陕县| 泽库县| 东阿县| 安仁县| 长兴县| 安龙县| 山西省| 鲁山县| 密山市| 龙泉市| 泾川县| 章丘市| 汾阳市| 嵊州市| 普定县| 利辛县| 常德市| 浦城县| 三门峡市| 始兴县| 天等县| 桐梓县| 霍林郭勒市| 融水| 海淀区|